OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemca zobowiązuje się do używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymania samochodu w czystości.
 2. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego
 3. Najemca ponosi wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji przedmiotu najmu w czasie trwania umowy, w szczególności koszty zatankowanego paliwa, zużytych płynów eksploatacyjnych, mycia, sprzątania oraz parkingów i garażowania.
 4. Najemca jest zobowiązany do stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu.
 5. Najemca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych). Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyków w przedmiocie najmu jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży przedmiotu najmu, w związku z czym Najemca pokrywa wtedy szkody do wysokości wartości rynkowej pojazdu na dzień kradzieży bez możliwości wykupienia udziału własnego w tego typu szkodzie.
 6. Strony ustalają, że w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia w tym spowodowanego warunkami atmosferycznymi (gradobicie, zalanie, wiatr), kradzieży pojazdu (poza przypadkiem opisanym w pkt 5) oraz w przypadku braku sprawcy szkody powstałej w trakcie użytkowania, Najemca zapłaci udział własny w maksymalnej wysokości 3000 zł brutto lub do wysokości szkody, jeżeli jej wartość jest niższa.
 7. W przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia z powodu nieprawidłowego i/lub niezgodnego z niniejszą umową sposobu użytkowania samochodu, Najemca pokrywa 100% kosztów naprawy ( np. umyślne uszkodzenie pojazdu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, ucieczka z miejsca wypadku itp.).
 8. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wszystkie wykroczenia i wszelkie czyny karalne popełnione przez siebie i kierowców którym oddaje przedmiot wynajmu w czasie korzystania z pojazdu. W przypadku, gdy do pokrycia ewentualnych kar, opłat, grzywien itp. dojdzie ze środków Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest, na pisemne wezwanie Wynajmującego, do zwrotu Wynajmującemu wszelkich poniesionych przez niego kosztów z tym związanych.
 9. Najemca nie ma prawa wykonywać żadnych napraw, zmian w pojeździe ani holowania samochodu bez zgody Wynajmującego.
 10. Pojazd jest wynajmowany do poruszania się na terytorium Polski. W przypadku zamiaru wyjazdu Najemcy poza terytorium Polski wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Wynajmującego.
 11. Najemca nie może oddać przedmiot wynajmu w podnajem lub do bezpłatnego używania.

POJAZD ZASTĘPCZY

 1. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy a ewentualna naprawa nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin, Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub w braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Najemca nie ma praw do żadnych innych roszczeń w stosunku do Wynajmującego w szczególności Wynajmujący nie Ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami.

ZWROT POJAZDU

 1. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazdu w dniu określonym w umowie w godzinach pracy punktu wynajmu Wynajmującego (Poniedziałek- Piątek : 9-17, Sobota : 9-13, w Niedziele i święta: nieczynne). W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, najemca obowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie oraz karę umową w wysokości podwójnej stawki dziennej brutto za rozpoczęty dzień opóźnienia.
 2. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę.
 3. Przedmiot najmu musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków, czysty na zewnątrz i wewnątrz oraz opróżniony z rzeczy osobistych. W przeciwnym wypadku Wynajmujący na prawo naliczyć następujące opłaty:
  • – 300 zł plus VAT – zgubienie kluczyka
  • – 150 zł plus VAT – zgubienie dokumentów
  • – 1000 zł plus VAT – palenie tytoniu
  • – 60 zł plus VAT – samochód brudny z zewnątrz
  • – 60 zł plus VAT – samochód brudny wewnątrz
  • – 150 zł plus VAT – brudna tapicerka
  • – 50 zł plus VAT – zwrot samochodu poza godzinami pracy wypożyczalni

  Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozliczenia wszelkich wynikających z niniejszej Umowy nieuregulowanych należności z kwoty kaucji wpłaconej przez Najemcę.

 4. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu oraz innego naruszenia warunków niniejszej umowy, Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami za opóźnienie. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany samochód.

UBEZPIECZENIE

 1. Nie wszystkie wynajmowane pojazdy przez Wynajmującego posiadają ubezpieczenie AC ,NNW oraz tzw. Zieloną Kartę o czym klient został poinformowany. Przed podpisaniem umowy , najemca zostaje poinformowany czy wynajmowany przez niego pojazd jest objęty ww. ubezpieczeniami.
 2. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych OMT Mateusz Tokarz w celu podpisywania umowy o najmem pojazdu, likwidacji szkód komunikacyjnych, pokrywaniem szkód w mieniu, informowaniem organów ustawowo umocowanych do pozyskiwania danych w przypadku zaistnienia wykroczenia i/lub zdarzeń drogowych.

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacja o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do ich treści, prawie do poprawiania i wycofania zgody.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.