Obowiązki Najemcy

1.Najemca zobowiązuje się do używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i utrzymania samochodu w czystości.

 1. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego.
 2. Najemca ponosi wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji przedmiotu najmu w czasie trwania umowy, w szczególności koszty zatankowanego paliwa, zużytych płynów eksploatacyjnych, mycia, sprzątania oraz parkingów i garażowania.
 3. Najemca jest zobowiązany do stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu.

5.Najemca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych). Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyków w przedmiocie najmu jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży przedmiotu najmu, w związku z czym Najemca pokrywa wtedy szkody do wysokości wartości rynkowej pojazdu na dzień kradzieży bez możliwości wykupienia udziału własnego w tego typu szkodzie.

 1. Strony ustalają, że w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia w tym spowodowanego warunkami atmosferycznymi (gradobicie, zalanie, wiatr), kradzieży pojazdu ( poza przypadkiem opisanym w pkt 5 ) oraz w przypadku braku sprawcy szkody powstałej w trakcie użytkowania, Najemca zapłaci udział własny w maksymalnej wysokości 3000 zł brutto (klasa samochodu A/B/C/D + dostawcze) lub 5000zł brutto (pozostałe klasy samochodów) lub do wysokości szkody, jeżeli jej wartość jest niższa.

a). W przypadku wystąpienia szkody na samochodzie nie zależnie od tego kto jest sprawcą Wynajmujący zobowiązany jest do zatrzymania całej kaucji do czasu rozwiązania sprawy.

b). W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz dostarczenie Wynajmującemu notki policyjnej z miejsca zdarzenia oraz sporządzenia oświadczenia sprawcy. W sytuacji szkody prosimy o niezwłoczny kontakt pod numerami telefonu zawartymi w stopce umowy.

c). W przypadku nie wezwania Policji na miejsce zdarzenia Wynajmujący może obciążyć Najemcę pełnymi kosztami związanymi z naprawą uszkodzeń powstałych na pojeździe.

 1. W przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia z powodu nieprawidłowego i/lub niezgodnego z niniejszą umową sposobu użytkowania samochodu, Najemca pokrywa 100% kosztów naprawy (np. umyślne uszkodzenie pojazdu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, ucieczka z miejsca wypadku itp.)

8.Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wszystkie wykroczenia i wszelkie czyny karalne popełnione przez siebie i kierowców którym oddaje przedmiot wynajmu w czasie korzystania z pojazdu. W przypadku, gdy do pokrycia ewentualnych kar, opłat, grzywien itp. dojdzie ze środków Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest, na pisemne wezwanie Wynajmującego, do zwrotu Wynajmującemu wszelkich poniesionych przez niego kosztów z tym związanych

 1. Najemca nie ma prawa wykonywać żadnych napraw, zmian w pojeździe ani holowania samochodu bez zgody Wynajmującego.

10.Pojazd jest wynajmowany do poruszania się na terytorium Polski. W przypadku zamiaru wyjazdu Najemcy poza terytorium Polski wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Wynajmującego.

 1. Najemca nie może oddać przedmiotu wynajmu w podnajem lub do bezpłatnego używania.

POJAZD ZASTĘPCZY

 1. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy a ewentualna naprawa nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin, Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub w braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Najemca nie ma praw do żadnych innych roszczeń w stosunku do Wynajmującego w szczególności Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami.

ZWROT POJAZDU

1.Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazdu w dniu określonym w umowie w godzinach pracy punktu wynajmu Wynajmującegob(Poniedziałek- Piątek : 9-17, Sobota : 9-12, w Niedziele i święta : nieczynne). W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, najemca obowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie oraz karę umową w wysokości podwójnej stawki dziennej brutto za rozpoczęty dzień opóźnienia.

2.Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę.

 1. Przedmiot najmu musi być zwrócony z kompletem dokumentów i kluczyków, czysty na zewnątrz i wewnątrz oraz opróżniony z rzeczy osobistych. W przeciwnym wypadku Wynajmujący ma prawo naliczyć następujące opłaty:
  – 400-1000 zł plus VAT -zgubienie kluczyka/karty do pojazdu.

– 20-50 zł plus VAT – zgubienie znacznika z numerem rejestracyjnym pojazdu.

– 150 zł plus VAT -zgubienie dokumentów jeżeli zostały wydane w przypadku wyjazdu zagranicznego.

– 1000 zł plus VAT -palenie tytoniu w pojeździe.

– 30-50 zł plus VAT – samochód brudny z zewnątrz (koszt zależny od klasy pojazdu).

– 50-100 zł plus VAT- samochód brudny wewnątrz (koszt zależny od klasy pojazdu).

– 150 zł plus VAT- zabrudzenie tapicerki.
– 50 zł plus VAT – zwrot samochodu poza godzinami pracy wypożyczalni: poniedziałek- sobota.
– 100 zł plus VAT – zwrot samochodu poza godzinami pracy wypożyczalni: niedziela i święta.

– 1000zł plus VAT – zakłócanie sygnału GPS.
– 4000 zł plus VAT – wyjazd samochodem poza granice kraju bez wcześniejszego zgłoszenia tego zamiaru.
– Pojazd niedotankowany – koszt paliwa wg dystrybutora + 50 zł brutto.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozliczenia wszelkich wynikających z niniejszej Umowy nieuregulowanych należności z kwoty kaucji wpłaconej przez Najemcę.

 1. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.
 2. W przypadku zwrotu samochodu pojazdu przed końcem umowy Wynajmujący nie zwraca nadpłaconej kwoty na wynajem samochodu.
 3. Przedłużenie trwającego wynajmu samochodu możliwe tylko za zgodą wynajmującego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Koszt wynajmu w przypadku przedłużenia rozliczany jest na podstawie cennika zawartego w umowie pierwotnej. Stawka przedłużenia wynajmu może zostać obniżona tylko za zgodą wynajmującego.

Wypowiedzenie umowy

 1. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu oraz innego naruszenia warunków niniejszej umowy, Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami za opóźnienie. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany samochód.

Ubezpieczenie

1.Nie wszystkie wynajmowane pojazdy przez Wynajmującego  posiadają ubezpieczenie AC oraz tzw. Zieloną Kartę. Przed podpisaniem umowy, najemca zostaje poinformowany czy wynajmowany przez niego pojazd  jest objęty ww. ubezpieczeniami.

 1. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny.

 

*Samochód wyposażony jest w nadajnik GPS, każdorazowe złamanie regulaminu lub zagłuszenie sygnału skutkować będzie zawartą w nim karą.